Oenighet bakom rekonstruktion

Företaget Settler Rail, som är majoritetsägare av Swedtrac Trafik AB, har hamnat i ekonomisk knipa och är under rekonstruktion. En av anledningarna till problemen är att de tre delägarna inte kunnat komma överens. Det framgår av en skrivelse som lämnats in till tingsrätten i Gävle. Settler Rail bildades så sent som förra året och sysslar med järnvägsunderhåll och järnvägsentreprenader. Tre mindre bolag – Spårbyggarna och Best Rail från Nässjö samt Settler AB från Stockholm – gick den 1 mars 2017 samman och bildade Settler Rail. Vid en presskonferens i Nässjö berättade de tre företagsrepresentanterna att de såg mycket ljust på framtiden. Uppdragsgivarna var många, bland annat Strukton, Infranord och VR Track. Delägarna räknade med en omsättning på uppemot 50 miljoner kronor om året. Så blev nu inte fallet. Omsättningen blev bara cirka 28 miljoner och förlusten för 2017 skrevs till fem miljoner kronor. I våras hoppade Spårbyggarna av det nystartade företaget. ”Det visade sig att sammanslagningssvårigheterna var betydligt större och mer kostsamma än vad de tre ägarna räknat med. Samtidigt uppstod meningsskiljaktigheter mellan delägarna. Detta medförde oväntade kostnader och per den 18 maj 2018 har ägarförhållandena ändrats och det är nu bara två ägare kvar”, skriver rekonstruktören, som också konstaterar att oenigheten inte bara inneburit ökade kostnader utan också utebliven omsättning. I maj var den samlade förlusten åtta miljoner kronor, trots att ägarna tillfört och lånat ut cirka fyra miljoner, förutom aktiekapital och aktieägartillskott. Största fordringsägare är Swedbank. Banken har företagsinteckningar om 5,5 miljoner kronor till säkerhet för sin fordran. De två kvarvarande delägarna bedömer framtidsutsikterna som goda och har redan börjat en organisationsförändring. Man har gjort personalneddragningar och sålt av maskiner och fordon. Man har även avvecklat sitt kontor i Nässjö. Settler Rail räknar med en årlig omsättning på 20 miljoner och vill nu rädda företaget genom en ackordsuppgörelse samt nya tillskott av de kvarvarande ägarna. Oprioriterade borgenärer erbjuds ett ackord på 25 procent eller mer.

36950884_10216967371925865_5286175246028636160_n

Annonser

Cirkus Krösatåg

DSC_2244Krösatågsupphandlingen i södra Sverige har utvecklat sej till rena cirkusföreställningen. Jönköpings Länstrafik, JLT, och de andra trafikhuvudmännen har genomfört en direktupphandling och nu beslutat tilldela Tågkompaniet ett övergångskontrakt på 1-4 år. Transdev överklagade som bekant hela den ursprungliga upphandlingen som blev klar i december, med Tågkompaniet som vinnare, och fick också rätt i Förvaltningsrätten, som slog fast att hela processen måste göras om. Detta beslut har dock överklagats av JLT och de andra länstrafikbolagen som begärt prövningstillstånd i Kammarrätten. Besked om detta prövningstillstånd väntas inte komma förrän tidigast i augusti eller kanske så sent som i september. Parallellt med denna process har JLT genomfört en direktupphandling – men inte med den nuvarande operatören. Utan med Tågkompaniet. Något Transdev naturligtvis skarpt ifrågasätter. Nu är det istället de som överklagar. Företaget har lämnat in en begäran om överprövning till Förvaltningsrätten i Jönköping. Transdev har omfattande synpunkter på hanteringen, genomförandet och utvärderingen av direktupphandlingen. JLTs tågchef Charlie Drab säger så här om den uppkomna situationen: ”Beställarna har genomfört en direktupphandling av trafiken för att säkerställa att driften av Krösatågen ska fungera bortom 8 december då nuvarande operatörsavtal löper ut. Beställarna är också eniga om att Krösatågen framgent ska vara ett gemensamt system och inte två system som det är idag. Den genomförda direktupphandlingen tar höjd för både driften av Krösatågen men även skapa bättre möjligheter att kunna samordna resurserna inom Krösatågen i ett gemensamt avtal. Direktupphandlingen har två utfallsmöjligheter, antingen att beställarna får rätt i Kammarrätten och det gällande tilldelningsbeslutet från december 2017 gäller och det då blir en kort direktupphandling och ordinarie avtal tar vid. Alternativt att beställarna får göra om upphandlingen och då rullar direktupphandlingen på i samma takt som den gör i nuläget i Krösa Original, det vill säga i upp till 4 år”.

Hector Rails grundare hoppar av

WJutolKP_400x400Hector Rails grundare Ole Kjörrefjord finns inte längre med inom företaget. Han har sagt upp sitt uppdrag som styrelseledamot. 62-åringen säger så här till bloggen om sitt avhopp. ”Min roll var inte rolig längre. När EQT tog över Hector Rail och utsåg en ny ordförande hösten 2014, så förlorade jag min favoritroll – som mentor och bollplank till en VD (Mats Nyblom) som var entreprenör och som den ytterst ansvarige för bolagets utveckling gentemot ägarna. När en koncernstruktur bildades med Hector Rail AB, GB Railfreight och den tyska verksamheten i ett eget dotterbolag, och styrelsen blev en tydligare koncernstyrelse, så tappade jag i princip all närkontakt med verksamheten som skapade mitt tidigare engagemang”.

Det var just Mats Nyblom och Ole Kjörrefjord som grundade Hector Rail för 14 år sedan. Nyblom lämnade företaget i december 2016, då han avgick som verkställande direktör. Därefter har det varit turbulent inom Hector Rail. Flera personer på höga poster har bytts ut eller valt att sluta. Ole Kjörrefjord vill inte kommentera det som hänt sedan EQT tog över. ”Tyvärr finns det inte ett kort och enkelt svar på de förändringar som Hector Rail har genomgått sedan hösten 2014, så jag avstår från att besvara denna fråga. Min syn är dock att godstransporter på järnväg fortfarande har stora utvecklingsmöjligheter i Sverige och resten av Europa, och att staten, som ägare av det största bolaget, har en viktig roll i att skapa bättre avkastning på investerat kapital och större utvecklingskraft i branschen”.

Förutom sitt engagemang i Hector Rail har Ole Kjörrefjord även en bakgrund inom bland annat Euromaint och konsultföretaget McKinsey.

Första Mb-loken på plats i Sverige

FB_IMG_1530862546329Green Cargos två första Transmontanalok har nu landat på svensk mark. De ankom i natt med färja till Trelleborg och transporteras just nu till Borlänge med hjälp av lok från – TX Logistik. Loken är byggda av det rumänska företaget Softronic och är de första i en serie av sammanlagt åtta lok som Green Cargo beställt. Resten kommer att levereras om ett år. Transmontanaloken är sexaxliga och kan dra upp till 3000 ton, vilket är ungefär det dubbla jämfört med ett vanligt Rc-lok. Green Cargo har för avsikt att använda loken i de tyngsta transportuppläggen. Eventuellt i stålämnestågen, som rullar på sträckorna Borlänge-Oxelösund och Borlänge-Luleå. Denna trafik är just nu ute på upphandling. Beskedet om vilket företag som får trafiken skulle ha kommit redan före midsommar, men offentliggörandet dröjer. Enligt bloggens källor står kampen om kontraktet mellan tre bolag: Green Cargo, Hector Rail och finska VR. De två Transmontaloken kommer redan nästa vecka att provköras på sträckor runt Borlänge och Västerås, både med vagnar och som ensamma lok. Det är dock inte Green Cargo som provkör, utan tillverkaren som testar loken. Det handlar bland annat om transformator- och ATC-tester samt störningsmätning. Loken kommer att få litterat Mb.

Foto: Magnus Sandgren