Trots bristen – lokförarkurs ställs in

DSC_1871Svenska järnvägsföretag plågas av den värsta lokförarbristen i mannaminne. Trots detta tvingas Transport Competence Center, TCC, att ställa in en av sina planerade lokförarutbildningar i Huddinge. Anledningen är att TCC inte längre kan garantera praktikplatser åt eleverna. Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, kräver att praktiken ordnas för att bevilja kursstarter. ”Utan LIA (Lärande i arbete) går det tyvärr inte utbilda oavsett utbildningsmetod eller behov, och vi ser tyvärr ingen snabb lösning på detta. Det kommer givetvis att slå tillbaka på branschen, som har mycket stora behov av nya förare men verkar helt oförmögna att kunna lösa LIA-bristen”, säger Peter Hornegård, VD på TCC.

Lokförarbristen är redan mycket svår på många håll i landet. Situationen befaras bli ännu värre i framtiden. Bara Green Cargo räknar med att behöva anställa minst 150 lokförare om året. Enligt företagets hemsida söker man bara idag lokförare till Älmhult, Varberg, Hallsberg, Kil, Mora, Tomteboda, Nässjö, Göteborg, Gävle, Borlänge, Norrköping samt i Norge. Till detta kommer ett behov av radioloksoperatörer på en rad andra orter. SJ uppgav för några år sedan att man har liknande behov. Just nu behöver man lokförare i Göteborg, Hallsberg, Sundsvall, Linköping, Västerås, Eskilstuna och Hagalund. Bedömare menar att det bara inom pendeltågstrafiken i Stockholm kommer att behövas 60-talet nya förare när Citybanan öppnar nästa år. Ändå anser många järnvägsföretag att man inte har råd eller möjlighet att ta emot elever. ”Branschen sköter detta mycket dåligt, bedrövligt. Men det finns undantag, ta exempelvis Arlanda Express som har cirka 40-45 förare, de erbjuder alltid minst fyra LIA-platser, det vill säga nästan tio procent platser utifrån antalet lokförare, skulle Stockholmståg vara lika bra så skulle vi ha cirka 33 platser från dem varje gång, men vi får max tio, och det är i pendeltrafiken de absolut största behoven finns framöver, det är mycket illa skött”, säger Peter Hornegård.

Även Arbetsförmedlingen ger Peter Hornegård rätt. Arbetsfömedlingen anser att behovet av lokförare kommer att vara större än tillgången, både på lång och på kort sikt. När det gäller utsikterna till jobb inom de närmaste tolv månaderna skriver man så här: ”Efterfrågan på lokförare väntas bli större än tillgången det närmaste året. Den goda utvecklingen för privat konsumtion och befolkningsökningen väntas bidra till en ökad efterfrågan på persontransporter, främst regionaltrafik i storstadsregionerna. Godstrafiken, som till stor del är styrd av konjunkturen, väntas öka i takt med att konjunkturen förstärks. Detta bidrar till en positiv arbetsmarknad för lokförare. Tillgången väntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Det innebär att möjligheterna till arbete är goda. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.” Arbetsförmedlingen gör en liknande bedömning även på längre sikt, det vill säga fem-tio år: ”Tillgången på lokförare kommer att minska under prognosperioden. Pensionsavgångarna är förhållandevis stora och tillgången kommer inte att bli tillräcklig. Det finns både yrkeshögskole- och arbetsmarknadsutbildningar som leder till yrket, men antalet som utbildar sig kommer inte räcka för att tillgodose efterfrågan”.

Den kurs som nu ställs in i Huddinge var tänkt som en extra stödinsats för att möta en liten del av det gigantiska rekryteringsbehovet. En annan kursstart var planerad sedan tidigare, med start våren 2017. Den kommer att genomföras som tänkt. ”Vi på TCC var otroligt stolta och glada när MYH beviljade ett extra kursintag i Huddinge med start i höst. MYH förstod verkligen vilket stor behov av nya förare det behövs i Stockholm i samband med Citybanans start i december 2017. Vi kände att vi lyckats beskriva detta mycket stora behov för dem och vi fick detta mycket positiva beslut”.

På ett ledningsgruppsmöte var sedan LIA-problematiken uppe på dagordningen. Frågan som ställdes var hur järnvägsföretagen med konkreta åtgärder ska säkerställa att det finns tillräckligt med handledare och LIA-platser när elever från två nästan parallella kurser i Huddinge ska ut på praktik. ”Tyvärr fanns det inga åtgärdsförslag alls från bolagen varvid ledningsgruppen beslutade att det inte går att säkra LIA åt de studerande i det extra kursintaget. Vilket är ett krav för att kunna utbilda och då togs beslutet att ställa in detta intag. Måste säga att luften gick ur oss, så mycket jobb vi lagt ner på att fixa detta extra intag i samråd med MYH”, säger Peter Hornegård.